fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Bevezetés

 Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó (1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21 A/602, a továbbiakban   szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó www.artnes.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők weboldalunkon.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az   adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről   és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi   törvény);

  1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen   üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi   szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő   szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység   alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

  2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési   jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 2. Definíciók

2.0.érintett: bármely meghatározott,   személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve -   azonosítható természetes személy;

2.1.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen  az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára  jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

2.2.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott  kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel  félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes  körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi  személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,  zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel   készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10.adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján -  beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

2.13.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

 3. Alapelvek Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó adatkezelése során

 Személyes adat akkor kezelhető, ha

   a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

   b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott   körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

 b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

 c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához   szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések   akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt  megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban   lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

4.1.A www.artnes.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a www.artnes.hu portál látogatása során Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a   visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó   számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

A www.artnes.hu címen elérhető portál html kódja Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A artnes.hu a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A artnes.hu-t felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hírdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt   követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az artnes.hu-tól!

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések   kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de   ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

 

4.2.Az artnes.hu regisztráció, vásárlás

Az artnes.hu oldalon terméket vásárolni regisztrációval vagy regisztráció nélkül is lehetséges.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus   kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és   a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

 

4.3. A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben   szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, az artnes.hu weboldal kapcsolat rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

 

 4.4. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága  

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a MikroVPS által működtetett szervereken találhatók meg.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása   során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

 d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

 legyen.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel   gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó az adatkezelés során megőrzi

 a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki   erre jogosult;

 b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a   pontosságát és teljességét;

 c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult   használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó és partnereinek informatikai rendszere és hálózata   egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes   betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

 6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 Név: Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó

Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21

Nyilvántartásiszám: 53129077

Adószám: 54398739-1-43

E-mail: agnes.somogyi@artnes.hu

7. A Webtárhelyszolgáltató adatai,   elérhetősége

Név: MikroVPS

Székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A

E-mail: support@mikrovps.hu

 

 8. Jogorvoslati   lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó, mint adatkezelő tájékoztatást ad   az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az   adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó költségtérítést állapít meg.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az   érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti   Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az   adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az   adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,   közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a   tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban   tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és  az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet,   az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést   törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a   tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Somogyi Ágnes Egyéni Vállalkozó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a   technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy   súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet   fasor 22/c

Postacím: 1530   Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36   (1)391-1400

URL: http://naih.hu

E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu